Materiały ścierne DEERFOS
Koszyk: 0 produktów, 0,00 PLN Do kasy
Zawartość koszyka (0) - 0,00 PLN

Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Firma ŚCIERNE Skawski Paweł przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Firma ŚCIERNE Skawski Paweł  z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym tj. systemy szyfrowania danych, zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Firma sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem ŚCIERNE Skawski Paweł.
 
2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w ŚCIERNE Skawski Paweł jest: Firma ŚCIERNE Skawski Paweł.


3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością firmy ŚCIERNE Skawski Paweł w zakresie ŚCIERNE Skawski Paweł, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach ŚCIERNE Skawski Paweł (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.
 
4.  Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 6 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt. 5 Regulaminu.
 
5. Klienci mogą przeglądać ŚCIERNE Skawski Paweł oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.
 
6. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w ŚCIERNE Skawski Paweł oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez firmę ŚCIERNE Skawski Paweł informacji o firmie ŚCIERNE Skawski Paweł i świadczonych przez nią usługach (cele marketingowo-reklamowe). Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
 
7. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez firmę ŚCIERNE Skawski Paweł za zgodą Klientów.
 
8. W przypadku uzyskania przez firmę ŚCIERNE Skawski Paweł wiadomości o korzystaniu przez Klienta z ŚCIERNE Skawski Paweł niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, firma ŚCIERNE Skawski Paweł może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 
9. W celu realizacji zamówień złożonych w sklepie ŚCIERNE Skawski Paweł dane personalne Klientów
są przetwarzane przez firmę ŚCIERNE Skawski Paweł której właścicielem  jest  ŚCIERNE Skawski Paweł.
 
10. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line poprzez DotPay za towary nabyte w ŚCIERNE Skawski Paweł, są przekazywane spółce Dotpay S.A. – z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296790). Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez DotPay S.A. następuje:

a) w celu obsługi (zrealizowania) przez DotPay S.A. płatności za nabyte w ŚCIERNE Skawski Paweł produkty,

b) niezwłocznie po wyborze przez Klienta w ŚCIERNE Skawski Paweł sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.
 
11. Firma ŚCIERNE Skawski Paweł zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy firma ŚCIERNE Skawski Paweł zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez firmę ŚCIERNE Skawski Paweł danych osobowych innemu niż firma ŚCIERNE Skawski Paweł administratorowi danych.
 
12. Firma ŚCIERNE Skawski Paweł zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Firma ŚCIERNE Skawski Paweł zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa pkt. 27 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Firma ŚCIERNE Skawski Paweł może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec firmy ŚCIERNE Skawski Paweł lub też gdy firma ŚCIERNE Skawski Paweł uzyska i utrwali wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w ŚCIERNE Skawski Paweł naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

13. Firma ŚCIERNE Skawski Paweł wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
 
14. Firma ŚCIERNE Skawski Paweł stosuje pliki “Cookies”. Informacje zbierane przy pomocy “Cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z ŚCIERNE Skawski Paweł Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “Cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z ŚCIERNE Skawski Paweł, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie w zakładce Informacja o cookies.